કોઈએ મારી જાણ બહાર મારામાંથી કઈ શીખી લીધું હોય તો,

જરા પણ શરમ કે સંકોચ રાખ્યા વગર ગુરુદક્ષિણા આપી ને આશીર્વાદ લઇ જવા….
😂💐😊😊

TopJokes.in