એક ગુલાબ પોતાની ઘરવાળીને આપજો ગુરૂપૂર્ણિમા નીમીત્તે ….🌹

જેટલા પાઠ એણે શિખવ્યા હશે એટલા તો કોઈએ નહિ શીખવ્યા હોય …😀😀😀

TopJokes.in