​જિંદગીનું સૌથી લાંબુ અંતર એક મન થી બીજા મન સુધી પહોંચવાનું છે​
​અને એમાંજ સૌથી વધારે સમય લાગે છે.​….

​ખૂબી અને ખામી​
​બેઉ હોય છે લોકોમાં​…..
​તમે શું શોધો છો​
​તે મહત્વનુ છે​ ……

​🍁 *Good Morning* 🍁

FunnyTube.in