👷ડોક્ટરઃ મેં એવી ક્રીમ શોધી કાઢી છે જે લગાવો તો ૪૦ 👵વર્ષની સ્ત્રી ૨૦👩 વર્ષની લાગે.

👱મિત્રઃ તો એ બહુ વેચાતી હશેને?

👷ડોક્ટરઃ ના રે, કોઈ સ્ત્રી પોતાને ૪૦ની સમજે ત્યારેને…
😝😝😝😝😝😝😝

TopJokes.in