*કેવું આશ્ચર્ય*
પોતાનાં ખિસ્સા મા થી 50 ની નોટ પડી જાય તો રધવાયો બની જનારો એ માણસ

પોતાના જીવન માથી

50 વરસ નિકળી ગયા હોય તો ય પરિવર્તિત થતો નથી. કમાલ છે. 🌷🌹🌺🌸

TopJokes.in