*જિંદગી ની “સફર” માં અનેક “લોકો” મળે છે*

*કોઇ આપણો “ફાયદો” ઉઠાવે છે*
*કોઇ આપણને “આધાર” આપે છે*

*ફરક એટલો જ છે કે”*

*ફાયદો લેનારો “મગજ” માં રહે છે*
*અને “આધાર” આપનારો હ્રદય માં બિરાજે છે*
*💞 GOOD MORNING 💞 💕*

TopJokes.in