*”જેને સપનાઑ જોવા છે તેને રાત નાની લાગે છે.*
*અને જેને સપનાઑ પુરા કરવા છે.*

*તેને દીવસ નાનો લાગે છે” ..!*
🌺🌸 *શુભ સવાર*🌸🌺

TopJokes.in