❄🐾❄🐾☀🐾❄🐾

સંબંધો પતંગિયા જેવા હોય છે
જોરથી પકડો તો મરી જાય,
છોડી દો તો ઉડી જાય
ને જો

પ્રેમથી પકડો તો
તમારા હાથમાં પોતાના રંગ
🌺 છોડી જાય છે 🌺
❄🐾good morning🐾❄

FunnyTube.in