✍ ઇશ્વર ને મંદીર કરતા
મનુષ્ય નું
હદય વધારે ગમે છે.
કારણ
મંદિર માં
માણસ નું ચાલે છે.

જયારે હદય મા
ઇશ્વર નું ચાલે છે ..

*🌱GOOD MORNING🌱*

FunnyTube.in