*મરજી તમારી* ????

🌹 *દુખી* રહેવું છે? તો દરેક માં *ખામી* શોધો,

*સુખી* રહેવું છે? તો દરેક માં *ગુણ* શોધો🌹
*Good Morning*

FunnyTube.in