હૃદયની ઉદારતાએ માણસ પાસે દાન કરાવ્યાં છે.
બાકી, પૈસાએ તો પાપો જ કરાવ્યાં છે.
FINALLY G🙂🙂D NIGHT

TopJokes.in