*ઘણી વાર સારૂ જીવન જીવવા માટે*
*ઘણું યાદ રાખવા કરતા ,*
*ઘણું ભુલી જવામાં મજા છે ……..*

TopJokes.in