*”ખૂબ ટૂંકુ પરંતુ ખૂબ જ સાચું”*

*આપણો સ્વભાવ જ…!*

*આપણું ભવિષ્ય છે.*……..

☕ *સુપ્રભાત*☕

TopJokes.in