નવુ કોઇ ના મળે તો ચાલશે,
*પરંતુ*
મળેલા ખોવાઇ ના જાય તે જરૂર જોજો…

જિંદગીનાં રસ્તા સીધા અને સરળ હોય છે, પણ *મન* ના વળાંકો જ બહુ નડે છે.

💐😊 Good Morning 😊💐

FunnyTube.in