*🌹 જીવન ને એવૂ બનાવો કે*

*જ્યાં તમે હોવ ત્યાં*
*બધા તમને પ્રેમ કરે*

💓💛💓

*જ્યાંથી તમે ચાલ્યા જાઓ*
*ત્યાં બધા તમને યાદ કરે.’*

*…અને…*

*જ્યાં તમે પહોંચવાના હોવ ત્યાં*
*બધા તમારી પ્રતિક્ષા કરતા હોય.*

FunnyTube.in