*કાેઇ એ મને પુછયુ*
*આ દુનિયા મા તમારું કાેણ છે?*
*મે હસીને કહ્યું _સમય*
*જાે સમય સારાે ,તાે બધા આપણા નહીતર કાેઈ નહી*
👑Good morning 👑
❤❤💃💃❤❤

TopJokes.in