💐 *આપણા સુખનો આધાર*
*આપણા વિચારોની*
*ગુણવતા ઉપર છે*
*અને*
*આપણી ગુણવતાનો આધાર*
*આપણે કેવા લોકો વચ્ચે*
*રહિએ છીએ તેના*
*ઉપર છે*…💐

💐🙏*good morning*🙏💐

TopJokes.in