👌👌👌👌👌👌👌👌
*તમારી “કિંમત” એટલીજ રાખો સાહેબ “જેટલી” સામે વાળો માણસ “ચુકવી “શકે….*

*….જો “મોધા” થઈ ગયા તો “એકલા “પડી જશો…*

*💐 Good morning 💐*

FunnyTube.in