*સહનશીલતા એ સ્વભાવ નહીં. સંસ્કાર છે…..*
*ત્રાજવું વજન માપી શકે છે. ગુણવત્તા નહિ…..*

*Good morning*🌞🌞

TopJokes.in