*👉🏻”જિંદગી માં એક બીજા ને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો….”*
*”પારખવાનો નહીં…”*
*👉🏻”હૃદયના દરવાજા ત્યાં જ ખુલે છે..,*
*જયાં લાગણીઓ સ્વાગતમાં ઉભી હોય છે…!!”_*
💐 શુભ સવાર 💐

FunnyTube.in