✒…જીવનમાં ચાર સિદ્ધાંતો વ્યકિતને સુખી કરે છે…
*પહેલું અનુકુળ થવું,*
*બીજુ મનગમતું મૂકવું,*
*ત્રીજું ઘસાવું*
અને
*ચોથું સહન કરવું …*
🚮Good morning.

TopJokes.in