*ખરાબ માણસની સંગત કોલસા જેવી છે,*
*સળગતો હોય તો દઝાડે ને ઠંડો હોય તો હાથ કાળા કરે !!*
☀ *શુભ પ્રભાત* ☀
*જય માતાજી*
🕊 *🌹🌹* 🕊

FunnyTube.in