*”સુપ્રભાત”* કોઈ સામાન્ય શબ્દ નથી
બહુજ અર્થ પૂર્ણ છે…

સુ-સવારથી સાંજ સુધી આપ
પ્ર-પ્રસન્નતા પૂર્ણ
ભા-ભાગ્યશાળી અને
ત-તણાવ મુક્ત રહો!!!

🌷*સુપ્રભાત*🌷

TopJokes.in