*તમે કયારેય જોયું કે લોકો એ*
*બાવળ ના ઝાડ ને પથ્થર માર્યો..??*
*સાહેબ*
*પથ્થર તો આંબા ના ઝાડ ને જ પડે છે.*
*કારણ કે તે કાંઈક આપે છે..*
*જો આપણી સાથે આવું થાય તો સમજવું કે આપણે કાંઈક સારૂ કરી રહ્યા છીએ..!!*
*🌺🌺શુભ સવાર🌺🌺*

FunnyTube.in