જન્મ અને મૃત્ય તો ઈશ્વરના હાથમાં છે,
🔱♠❤
માણસના હાથમાં તો ખાલી

મોબાઈલ જ છે !!

*વાપરો તમતમારે*

😂😂😂😂
GOOD MORNING
Jay mataji

FunnyTube.in