🌹……

જીવાઈ ગયેલી જીંદગીનો થોડોક થાક તો છે..

પણ

એમાં બાકી રહેલી જીંદગીનો શુ વાંક..?

*KHUSH😄😄MORNING*

TopJokes.in