ચાર પાંચ મિત્રો સાથે બાપુ ચોકમાં રાતનાં બેઠા હતા…

ત્યાં જીવલો આવ્યો…

એટલે બાપુ એ કીધું,, આવ.. આવ.. સલમાન ખાન…

જીવલો ખુશ થઈ ગયો પણ બીજા ચાર મિત્રો એ વિચારતા હતા, કે આ ડુગલી માં એવું શું છે કે, બાપુ એ આને સલમાન ખાન કીધો !!!!

એટલે બાપુ ને પૂછ્યું કે આના માં સલમાન ખાન જેવું છે શું ????

બાપુ : વાંઢો છે ને એટલે…

😂😂😂😂😂😂

FunnyTube.in