*દુનિયા નુ સૌૌથી સારુ ઘરેણુ મહેનત છે…*

*દુનિયા નો સૌથી સારો સાથી તમારો નિણઁય છે.*

*તમારો સ્વભાવ એ જ તમારુ ભવિષ્ય છે.*
🕉 શ્રી ગણેશાય નમઃ🕉
*_ 🍁🍁જય શ્રી કૃષ્ણ🍁🍁 _*
** GOOD MORNING **

TopJokes.in