*પ્રગતિ* ભલે *ધીમી* થાય.
પણ ઈમાનદારી રાખજો.
કારણકે, .

*મન ગમતુ બઘું મળી જાય તો*
*જીવવા ની શુ મજા..??*
*જીવવા માટે એકાદ કમી પણ*
*જરુરી છે ..!!*
@ *Good morning* @

FunnyTube.in