*જે જોઈએ તે મેળવીને જ જંપવું એ કદાચ સફળ માણસની નિશાની છે.*

*પણ જે મળ્યું હોય એમાં હસતો ચહેરો રાખીને જીવવું એ સુખી માણસની નિશાની છે.*
💞 ​Enjoy Life​ 💞
¸.•*””*•.¸

₲๑๑d 💞 ℳ๑®ทïทg

TopJokes.in