*”કર્મ”* જ *”આપણા જીવનમાં”*
*”કઠપૂતળીનો ખેલ”* કરાવે છે.
બાકી
*”જીવનના રંગમંચ”* ઉપર
કોઈપણ *”કલાકાર નબળો”* નથી હોતો.

*’માટીના દીવા”* જેવું *”આપણું જીવન”* છે, *”તેલ ખતમ તો ખેલ ખતમ.”*

TopJokes.in