*કોઈ પણ વાત નું….એટલું એનાલિસિસ ન કરવું જોઇએ કે….મગજને પેરાલિસિસ થઈ જાય..*

*ભગવાને જીંદગી જીવવા માટે આપી છે. પોસ્ટમોટઁમ કરવા નહી…*😊

🌲🌴 *Good Morning* 🌴🌲

TopJokes.in