*ઘર નાનુ હશે તો ચાલશે*
*પણ,*
*મનનો દરવાજો તો મોટો જ રાખજો,*

*તો જ એમાથી દુઃખને જતા*
*અને,*
*સુખને આવતા વાર નહી લાગે,,,!!*

🌧☕ Good Morning☕🌧

TopJokes.in