*પાણી માં પડેલા તેલના ટીપાને*
*સંપર્ક કહેવાય…!જ્યારે..*

*પાણીમાં પડેલા દૂધના ટીપાને સંબંધ કહેવાય*

*તસવીરમાં નહીં પણ તકલીફમાં સાથે દેખાય તે આપણા કહેવાય*

🌺🌹 *શુભ સવાર* 🌹🌺

TopJokes.in