કેળાં ખાવાથી હાડકાં મજબુત થાય
અને
કેળાંની છાલ ઉપર પગ આવવાથી ભાંગી જાય !!

જબરું, નહીં ?
😂😂😂😂😂

TopJokes.in