*સાગર ના મોતી શોધવા સહેલાં છે,*
*પણ…*
*”માનવી ના મન સમજવા અઘરાં છે…”*

*🌹
Good morning..

FunnyTube.in