*અમુક વર્ષો પેહલા ઘરો માં પણ ગજબના સંબંધો હતા…*

*ઘરના દરવાજા પણ એક-બીજાને ગળે મળતા હતા…*

*અને હવે ફક્ત એક બાજુ જ ખુલે છે…*

*🌹*

TopJokes.in