*જીવન માં પાછળ જુઅો – અનુભવ મળશે,,,*
*જીવન માં આગળ જુઓ – આશા મળશે,,,*
*આજુ બાજુ જુઓ – સત્ય મળશે,,,*

*પોતાની અંદર જુઓ – આત્મવિશ્વાસ મળશે…!!!*

*શુભ સવાર*🌻

FunnyTube.in