*રંગ બદલતી આ દુનિયામાં*
*સંજોગો અને સમય ક્યારે*
*બદલાય કંઈ નક્કી નથી,*
*એનુ…ઉદાહરણ*
*ભગવાન “શ્રીરામ”*
*સાંજે રાજગાદી પર બેસવાનું*
*હતું ત્યારે…*
*સવારે વનવાસ જવું પડ્યું..!*

*🌾Jay siyaran 🌾*
*Good Night

TopJokes.in