*માણસ ની નાદાની પણ ખરી છે*
*અંઘારુ મનમા છે*
*અને*
*દીવો મંદિરમા કરે છે*

*આખ પોતાની બંધ છે*
*અને*
*ઘંટ વગાઙી ભઞવાન ને જગાડે છે*

*🌹Good Morning🌹*

TopJokes.in