*ધમંડ ન કરો .!*
*યાદ રાખજો…*
*આખી દુનિયા ને જોનારી આંખ…..*

*આંખ માં પડેલું કચરું નથી જોઈ શકતી..!!!*.
🎉🎊 good morning 🎉🎊

FunnyTube.in