ગ્રાહક- એક કિલો મહાગઠબંધન આપજો
દુકાનદાર- શું?
ગ્રાહક- 1 કિલો ઊંધિયું આપજો😃

FunnyTube.in