કાલે બેંક માથી ફોન આવ્યો.

કહે : – *’કવિતા બોલું છું.’*

મેં કીધું – *આખી આવડતી હોય તો જ બોલજે.*

એને ગુસ્સો આવ્યો –
*નોનેસેન્સ* કહી ફોન કાપી નાખ્યો.

😄😃😃😃😃😃😃😃😃
_*Enjoy Weekend*_

TopJokes.in