હજી તો #મીરાજ થી જ હુમલો કર્યો છે, જો #વિમલ થી હુમલો કરીશું તો લાલ પીળા થઈ જશો.

ભીખા ના ગલ્લે થી લાઈવ 😂

TopJokes.in