ઇમરાન ખાને પાક સેના ને આપી ખુલી છૂટ.

જેને જ્યાં ભાગવું હોય ત્યાં ભાગવા જ માન્ડો😆😆

TopJokes.in