એક લાગણી પડી હતી,
તૂટેલી,વિખરાયેલી,તરછોડાયેલ….

કોઈએ આવીને એને સમેટીને પોતાની કરી લીધી….

ત્યારથી એનું નામ મિત્ર પડી ગયું..

💐🎊 શુભ સવાર🎊💐
🕉મહાદેવહર🕉

TopJokes.in