*ઈશ્વરે બનાવેલ આ સૃષ્ટી*
*ખજાનાથી ભરેલી છે* 
*પણ ચોકીદાર એકપણ નથી,*
*સિસ્ટમ જ એવી ગોઠવી કે આ દુનિયામાં* 
*અબજો માણસો જન્મે અને મૃત્યુ પામે* 
*પણ કોઈ અહીંયાથી* 
*એક સળી પણ લઈ જઈ શકે નહીં ,*
*ખાલી હાથે આવે અને ખાલી હાથે જાય*
 🍁₲๑๑d morning🍁

TopJokes.in