*માણસ નું ભોળપણ તો જુઓ* !!!

એક માણસ નો એક પગ ભાંગી જવાથી Hospital માં ગયો .
ત્યાં તેણે બે ય પગ ભાંગેલો દર્દી જોયો .

બાપડો પૂછવા લાગ્યો

*એલા તારે બે wife છે*?

FunnyTube.in