ભૂરો:ડોક્ટર સાહેબ હું કોન્ડોમ પેહેરતો હોવા છતાં
મારે 5 છોકરાં છે
ડૉક્ટર :તમે કોન્ડોમ કાઈ રીતે પહેરો છે ?
ભૂરો :જેટલું ચઢે છે એટલું ચઢાવું છું
બાકી વધેલું આગળથી કાપી નાખું છું..

ડૉક્ટર:ભાગ #### …..

FunnyTube.in