*પ્રગટવું અને બળવું*

*જે પ્રગટે એ જ*
*અજવાળું ફેલાવે,*
*બાકી*

*જે બળતાં રહે એમની*
*તો રાખ જ થાય.*

*સુપ્રભાત*

TopJokes.in